تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس

پیام:
چکیده:
تولید گیاه جدید از طریق کشت مریستم، روش کارآمدی برای به دست آوردن گیاهان سالم و عاری از ویروس است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدی بر کشت مریستم در گیلاس در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد که فاکتور اول، رقم در هفت سطح (زرد، سیاه مشهد، دوم رس، بینگ، پیش رس، تکدانه و حاج یوسفی) و فاکتور دوم، تیمار در چهار سطح (M1R1: محیط نصف MS بدون تنظیم کننده رشد، M2R1: محیط کامل MS بدون تنظیم کننده رشد، M1R2: محیط نصف MS با تنظیم کننده رشد و M2R2: محیط کامل  MSبا تنظیم کننده رشد) بود. ریز نمونه های مریستمی از جوانه های نوک شاخه بعد از ضدعفونی جدا شدند و در محیط های مختلف آزمایش در شرایط کنترل شده کشت گردیدند؛ بعد از سومین واکشت، میزان زنده مانی و پس از ششمین واکشت، نرخ تکثیر و طول نوشاخه های تولیدی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در تمامی شاخص ها، بین ارقام اختلاف معنی دار وجود ندارد، اما بین تیمارها و همچنین در اثرات متقابل رقم× تیمار این اختلاف، معنی دار بود. بیشترین درصد زنده مانی برای رقم حاج یوسفی (5/42 درصد)، نرخ تکثیر برای رقم دوم رس (2/2) و همچنین طول شاخه برای رقم بینگ (9/7 سانتی متر) در تیمار محیط کامل MS به همراه یک میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
587 -594
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070895 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!