مطالعه اثر کاربرد برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید های چرب سه رقم زیتون

پیام:
چکیده:

بررسی تاثیر محلول پاشی برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید های چرب میوه سه رقم زیتون کرونایکی، کایلت و میشن در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در باغ زیتون دانشگاه شهید چمران صورت گرفت. درختان چهار مرحله، یک هفته قبل از تمام گل، دو هفته بعد از تمام گل، مرحله سخت شدن هسته و مرحله تجمع و سنتز روغن، با آب مقطر (شاهد) (T0)، ترکیب سولفات پتاسیم، سولفات روی و اسید بوریک از هر کدام 1000 میلی گرم در لیتر (T1) و ترکیب 2000 میلی گرم در لیتر از هر کدام آنها (T2) محلول پاشی شدند. بین تیمار های محلول پاشی از نظر میزان اسید اولئیک، اسید پالمیتیک ، اسید لینولئیکو نسبت اسید اولئیک به اسید لینولئیک اختلاف معنی داری مشاهده گردید، همچنین ترکیب اسید های چرب در ارقام مختلف، متفاوت بود و شرایط محل رشد به ویژه، تغذیه طی رشد میوه در ترکیب اسید های چرب تاثیر داشت و تیمار  T2بیشترین تاثیر مثبت در بهبود کیفیت روغن نسبت به سایر تیمار ها به خصوص در رقم کایلت داشت؛ بنابر این در شرایط اهواز با ارتفاع پایین و دمای زیاد، محلول پاشی برگی در طی رشد میوه می تواند با تغییر در میزان اسید های چرب با افزایش اسیداولئیک و کاهش اسیدپالمیتیکمنجر به بهبود کیفیت روغن میوه زیتون گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
609 -620
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070897 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!