واکنش رقم ها و کلون های امیدبخش سیب زمینی به تنش اسمزی و دمایی در شرایط درون شیشه ای

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه واکنش گیاه سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای به تنش اسمزی و دمایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول چهار سطح تنش اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلیکول 6000 شامل شاهد، 5/0- ، 1- و 5/1-  مگاپاسکال به ترتیب معادل صفر، 200 گرم در لیتر، 300 گرم در لیتر و 370 گرم در لیتر از ماده PEG-6000 بود و عامل دوم دما در سه سطح شامل 15، 25 و 35 درجه سانتی گراد روی گیاهچه های سه کلون امید بخش 143، 301 و 306 و دو رقم تجاری پیکاسو و مارفونا در محیط کشت MS اعمال شدند. صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند مقدار آب نسبی برگ (RWC)، میزان نشت الکترولیت (EL)، مقدار پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POX) و اسکوربات پراکسیداز (APX) و محتوی پروتئین اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده سه عامل و همچنین اثر متقابل عامل های مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد بر صفات یادشده به استثنای محتوی پروتئین، تاثیر معنی داری داشتند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش دما و مقدار پلی اتیلن گلیکول از میزان آب نسبی برگها کاسته شد، اما میزان نشت الکترولیت، مقدار پرولین، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز افزایش داشتند. رقم مارفونا نسبت به شرایط تنش متحمل ترین وکلون306 حساس ترین بود، گیاهچه های آن با افزایش شدت تنش از بین رفتند. تلفیق تنش اسمزی با افزایش درجه حرارت برای گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای قابل تحمل نبود، به طوری که تنش اسمزی 5/0- مگاپاسکال به بالا و 35 درجه سانتی گراد باعث خشک شدن گیاهچه ها گردیدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
633 -648
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070899 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!