اثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاری

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثر لاکتات کلسیم بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی، آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو تحت شرایط کم آبیاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط اقلیمی زنجان در سال 1396 اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه رژیم آبیاری مختلف (100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان فاکتور اصلی و محلول پاشی لاکتات کلسیم در سه سطح (0، 75/0 و 5/1 گرم در لیتر) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبیاری به طور معنی داری فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پرولین، فنل، فلاونوئید و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز را افزایش داد و شاخص پایداری غشا، محتوای نسبی آب برگ، باقیمانده آب برگ و عملکرد را کاهش داد. کاربرد برگی لاکتات کلسیم به طور معنی داری وضعیت آب برگ، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد گیاه را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بیشترین مقدار پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز با کاربرد لاکتات کلسیم 5/1 گرم در لیتر در شرایط کم آبیاری 70 درصد حاصل شد. حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی تحت 75/0 گرم در لیتر و شرایط کم آبیاری 85 درصد به دست آمد. با توجه به نتایج، کاربرد لاکتات کلسیم 5/1 گرم در لیتر برای بهبود وضعیت آب برگ، فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی و عملکرد کاهو پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
649 -665
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070900 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!