ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) استان کردستان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های محلی گل محمدی استان کردستان برای عملکرد گل و اجزای آن در گلستان تحقیقاتی زاله سنندج در سال 1393انجام گردید. صفات بر روی پایه های چهار ساله 12 ژنوتیپ محلی کاشت شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه پایه در هر کرت در زمان مقتضی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که بین اکسسشن ها از لحاظ عملکرد گل و اجزای آن شامل ارتفاع گیاه، تعداد برگ در پایه، متوسط طول و عرض، تعداد گل در پایه، میانگین قطر گل، متوسط وزن تازه و خشک گل و گلبرگ و نسبت وزن گلبرگ به گل اختلاف معنی دار (1% p≤) وجود داشت که این می تواند زمینه اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد گل را فراهم نماید. میانگین کل عملکرد گل 2/965 گرم در پایه و اکسسشن های کامیاران1، بانه2، سقز1 و سروآباد1 به ترتیب با 35/1518، 91/1334، 43/1316 و 88/1262 گرم گل در پایه دارای بیشترین عملکرد بودند. عملکرد گل با تعداد گل، ارتفاع گیاه، تعداد و طول و عرض برگ، قطر گل، وزن تازه و خشک گل و گلبرگ همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. گروه بندی حاصل تجزیه خوشه ای (CA)، با تفکیک بر مبنای عملکرد گل و خصوصیات اکولوژیکی مناطق منشا ژنوتیپ ها مطابقت نسبی داشت. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) با نتایج CA مطابقت بالایی نشان داد اما از لحاظ عملکرد گل، تفکیک ژنوتیپی آن واضح تر بود. در مجموع، اکسسشن کامیاران1 به عنوان اکسسشن برتر برای توسعه گل محمدی با ژنوتیپ های محلی استان کردستان توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
723 -732
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070905 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!