اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحقیقات اندکی در زمینه اثر مکمل یاری سلنیوم بر شاخص های آسیب عضلانی در افراد ورزشکار صورت گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان بود.
مواد و روش ها
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و 19 بازیکن فوتبال جوان از میان بازیکنان فوتبال مرد شهرستان سقز انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (مکمل، 10=n) و کنترل (دارونما، 9=n) قرار گرفتند. ارزیابی ها در سه مرحله (قبل از مکمل یاری، پس از مکمل یاری و بلافاصله پس از یک مسابقه فوتبال) صورت گرفت. ویژگی های عمومی آزمودنی ها، قدرت عضلانی (پرس سینه و پرس پا) و سطوح در گردش آنزیم های LDH و CK اندازه گیری شد. دوره مکمل یاری یک ماه (روزانه یک کپسول 200 میکروگرمی سلنیوم) بود. گروه دارونما نیز هر روز یک کپسول نشاسته مصرف نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری های مکرر در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.
یافته ها
مکمل یاری سلنیوم بر قدرت عضلانی (پرس سینه 790/0=p، پرس پا 912/0=p) و سطوح استراحتی و متعاقب یک مسابقه فوتبال CK (051/0=p) و LDH (244/0=p) تاثیر معنی داری ندارد.
نتیجه گیری
به نظر نمی رسد مکمل یاری سلنیوم به مدت یک ماه و با مقدار مصرف روزانه 200 میکروگرم اثر مفید یا مضری بر قدرت عضلانی و سطوح در گردش آنزیم های شاخص آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال جوان در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال داشته باشد. تحقیقات بیشتری برای آشکار ساختن جوانب مختلف موضوع لازم می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071039 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!