بررسی تاثیر آموزش بر نرخ اعمال ناایمن با استفاده از سیستم مدیریتی HSE-MS

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

یکی از راه کارهای موثر در مدیریت HSE (Health and Safety Executive)، اهمیت و تاثیر آموزش در ایمنی است. لذا، مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش ایمنی بر کاهش نرخ اعمال ناایمن با استفاده از سیستم مدیریتی، به صورت موردی در صنعت پروفیل سازی اکباتان شد. 

روش کار

در مطالعه مقطعی حاضر که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مداخله ای می باشد، ابتدا برای تعیین نرخ رفتار ناایمن از نمونه برداری رفتار ایمنی (safety behavior sampling) استفاده شد. سپس با استفاده از چک لیست های تهیه شده و مشاهده تصادفی، نرخ اعمال ناایمن افراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بهبود رفتار ایمن از سیستم مدیریتی HSE-MS استفاده گردید و اثربخشی مداخله آموزشی و میزان اعمال ناایمن- قبل و بعد از مداخله- پس از گذشت دو سال با استفاده از آزمون آماری t زوجی و نرم افزارهای SPSS (نسخه 16) وExcel 2007  بررسی شد.

یافته ها

میانگین نرخ رفتارهای ناایمن افراد قبل از مداخله معادل 34 درصد به دست آمد. بیشترین و کمترین میزان عمل ناایمن به ترتیب مربوط به پوسچر نامناسب (25/8 درصد) و دویدن در محیط کار (0/8 درصد) اختصاص داشت. نتایج آزمون t زوجی بیانگر تاثیر آموزش و در پی آن کاهش رفتارهای ناایمن به میزان 20 درصد بودند (037/=0p).

نتیجه گیری

آموزش رکن اساسی سیستم مدیریتی بوده و منجر به بهبود رفتارهای ناایمن می گردد؛ بنابراین ارائه آموزش مستمر و کارآمد در سیستم مدیریت ایمنی موجب کاهش حوادث و بهبود وضعیت ایمنی خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!