تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اخیرا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی هزینه یابی خصوصا در بخش بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم مزیت های آن، روش مذکور با محدودیت هایی از جمله انتخاب محرک های هزینه مواجه است که اگر به طور صحیح انتخاب نشوند، نتایج را با خطای زیاد مواجه خواهند کرد. هدف از مطالعه حاضر انتخاب مناسب ترین محرک های هزینه در بیمارستان ها بود.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کیفی بود که به محاسبه هزینه تخصیص یافته واحدهای فناوری اطلاعات، تغذیه و کاخداری (نظافت) به بخش های زایمان، جراحی، سوختگی، دیالیز، قلب و عروق و چشم بر اساس داده های مالی سال 1396 در یکی از بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت. با استفاده از مطالعات انجام شده، محرک های هزینه شناسایی شد. نهایتا با برگزاری پنلی از خبرگان، مناسب ترین محرک های هزینه تعیین شد.

یافته ها

هزینه تخصیص یافته از واحدهای پشتیبانی به واحدهای نهایی مورد مطالعه بر اساس محرک های مختلف، متفاوت بود. پنل خبرگان مناسب ترین محرک های هزینه برای واحدهای تغذیه، کاخداری (نظافت) و فناوری اطلاعات را به ترتیب تعداد پرس غذا، مساحت و تعداد کامپیوترهای فعال معرفی کرد.

بحث و نتیجه گیری

 با توجه به تاثیر محرک های هزینه در برآورد صحیح هزینه خدمات در بخش بهداشت و درمان، می بایست انتخاب محرک های هزینه مناسب هر بخش به جهت کمترین خطا در برآورد هزینه خدمات در دستور کار سیاست گذاران سلامت قرار گیرد.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!