تبیین عوامل موثر بر ترک شغل از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستاران به عنوان عمده ترین نیروی انسانی نظام سلامت، نقش مهمی در ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی و کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده دارند و ترک شغل آن ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیان باری را به سازمان های بهداشتی و درمانی تحمیل می نماید. از این رو، این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر ترک شغل از دیدگاه پرستاران پرداخت.

روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال 1397 انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مشارکت 18 پرستار در یکی از بیمارستان های خصوصی شهر تهران که محیط کار خود را ترک کرده بودند، جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA نسخه 18/1 تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

یافته ها

 عوامل موثر بر ترک شغل پرستاران در 4 کد اصلی و 13 کد فرعی شناسایی شدند. کدهای اصلی شامل عوامل سازمانی، مالی و اقتصادی، فردی و خانوادگی و عوامل مرتبط با محیط کار بودند.

بحث و نتیجه گیری

 اجرای قانون بهره وری در بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای بلند مدت با کارکنان، بهبود مقررات مالی بیمارستان های خصوصی و نظارت اثربخش بر اجرای آن ها و توجه بیشتر به مزایای شغلی مناسب و انگیزشی در بیمارستان می تواند منجر به احساس امنیت روانی و شغلی بیشتر، کاهش فرسودگی شغلی، احساس مطلوب در محیط کار و نهایتا باعث کاهش ترک شغل در پرستاران شاغل در بخش خصوصی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071154 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!