بررسی میزان انطباق بیمارستان های میزبان گردشگران پزشکی در شهر شیراز با معیارهای جهانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

گردشگری پزشکی به عنوان یک صنعت رو به رشد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی و بهبود زیرساخت ها در کشور می شود. انطباق بیمارستان ها بر اساس معیارهای جهانی می تواند سبب افزایش کیفیت خدمات درمانی به گردشگران پزشکی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان انطباق بیمارستان های میزبان گردشگران پزشکی در شهر شیراز با معیارهای جهانی انجام شد.

روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1397 در شهر شیراز انجام شد. شش بیمارستان دارای واحد گردشگری پزشکی در شهر شیراز بررسی شدند. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته شامل 48 سوال و در شش  بعد جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

یافته ها

 بیمارستان های مورد بررسی در ابعاد امکانات زیر ساخت، کیفیت خدمات درمانی و مدیریت نیروی انسانی با معیارهای جهانی انطباق داشتند. سه بیمارستان در ابعاد اعتباربخشی و خدمات رفاهی با معیارهای جهانی منطبق بودند. هیچ کدام از بیمارستان ها در بعد خدمات گردشگری پزشکی با معیارهای جهانی منطبق نبودند. بین تعداد تخت فعال و بعد خدمات رفاهی ارتباط آماری معنی داری یافت شد (0/00=P ).

بحث و نتیجه گیری

 با توجه به انطباق نسبی بیمارستان های سطح شهر شیراز با معیارهای جهانی جهت پذیرش گردشگران پزشکی لزوم توجه به خدمات رفاهی و خدمات گردشگری پزشکی جهت توسعه بازار گردشگری پزشکی شهر شیراز احساس می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071155 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!