آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی

پیام:
چکیده:
مقدمه

منابع انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمان است و حیات و بقای هر نظام سلامت به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین آسیب شناسی منابع انسانی بخش بهداشت و درمان اجتناب ناپذیر است. هدف این مطالعه، بررسی آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرضا با استفاده از مدل سه شاخگی بود.

روش بررسی

این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1397 بر روی 245 نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل سه شاخگی آسیب شناسی منابع انسانی دارای سه بعد عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بود. از آزمون های آماری تی تست و فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 وارد شدند.

یافته ها

میانگین امتیاز عوامل ساختاری، 2/86 و عوامل رفتاری 2/77 بود که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آن ها در میان کارکنان بود. میانگین امتیاز زمینه ای 3/23  بود و حاکی از وضعیت خوب آن بود لذا به عنوان عامل آسیب زای منابع انسانی در نظر گرفته نشد. همچنین اجزای سیستم پرداخت، انگیزش و رضایت شغلی، پیمانکاران و مشاوران به ترتیب مهم ترین علل آسیب زای منابع انسانی در ابعاد عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بودند.

بحث و نتیجه گیری

 مدیریت سازمان ضمن توجه به آسیب های منابع انسانی، باید نسبت به بهبود ساختار سازمانی و فرآیندهای کاری، توزیع عادلانه پاداش ها، توجه به شایستگی های افراد و ایجاد محیط سازمانی انگیزشی جهت رشد و بالندگی کارکنان سیاست های لازم را داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071156 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!