وضعیت شاخص های غربالگری فنیل کتونوری نوزادی در شهرستان کرمان طی سال های 1392 تا 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

تشخیص و درمان به موقع فنیل کتونوری در نوزادان می تواند از عوارض جبران ناپذیر بیماری پیشگیری نماید. بنابراین غربالگری نوزادان در روزهای ابتدایی تولد ضروری است . مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های غربالگری فنیل کتونوری در شهرستان کرمان طی سال های 1392 تا 1396 انجام گردید.

روش بررسی

مطالعه حاضر، از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی بر روی 92168 نوزادانی که از فروردین 1392 تا پایان اسفند 1396 جهت نمونه گیری پاشنه پا به مرکز نمونه گیری شهرستان کرمان ارجاع شده بودند، به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند، انجام شد. داده های مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد نوزادان غربالگری شده ، زمان انجام نمونه گیری اول، زمان اعلام نتیجه مشکوک، سطح فنیل آلانین، تعداد غربالگری مجدد به تفکیک علت و فراوانی موارد تایید شده فنیل کتونوری بود. آماره های توصیفی درصد، میانگین و انحراف معیار با نرم افزار اکسل 2013 محاسبه شدند.

یافته ها

 فراوانی غربالگری به هنگام در نوزادان ایرانی و غیر ایرانی به ترتیب 84/78 و 65/69 درصد بود. 99/75 درصد، سطح فنیل آلانین نرمال داشتند. میزان بروز فنیل کتونوری در طی دوره زمانی 5 ساله در شهرستان کرمان 0/16 به ازای هر 1000 تولد زنده بود.

بحث و نتیجه گیری

 بروز فنیل کتونوری نوزادی در شهرستان کرمان تقریبا برابر با متوسط کشوری بود و فراوانی غربالگری در طول دوره زمانی مطالعه افزایش یافته بود. با توجه به این که، ارزشیابی هر برنامه مرتبط با سلامت نیازمند یک نظام دقیق جمع آوری داده ها است لذا باید به ثبت داده های مورد نیاز برای برنامه های غربالگری توجه بیشتری معطوف گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071158 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!