دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

وضعیت سلامت حاشیه نشینان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نحوه ارائه خدمات نظام سلامت، نیازمند توجه جدی است. با اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، ارتقاء سلامت حاشیه نشینان در ایران مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردهای طرح اصلاحات تامین مراقبت های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان انجام گرفت.

روش بررسی

پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال 1397 انجام گرفت. نمونه های مورد بررسی، 21 نفر از صاحب نظران مطلع و مسئول حوزه بهداشت و مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 انجام شد.

یافته ها

دستاوردهای طرح اصلاحات تامین مراقبت های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان در 6 کد اصلی ارتقاء مراقبت های بهداشتی اولیه قابل ارائه به مردم، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت، ارتقاء آموزش کارکنان، تامین منابع برحسب نیازها و استقرار پرونده الکترونیک بود و 51 کد فرعی استخراج گردید.

بحث و نتیجه گیری

 امکان استفاده از مدل های مشارکت عمومی- خصوصی نظیر ساخت، اجرا و انتقال، نیازسنجی، ارزشیابی سیستم پایش مراکز خدمات جامع سلامت و تدوین چارت نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه مراقبت های بهداشتی می تواند دستاورد اجرای طرح را ارتقاء دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071159 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!