طراحی مدل پیش بینی تلفات در شبکه های انتقال و توزیع برق: مقایسه رویکردهای پویایی سیستمی و اقتصادسنجی

پیام:
چکیده:

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر تلفات برق در صنعت برق ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مقایسه با روش اقتصادسنجی بررسی شد. در چارچوب مدل پیش بینی تلفات در شبکه انتقال و توزیع برق با شبیه سازی تقاضای انرژی (برق) و همچنین توزیع آن و عوامل موثر بررسی شد. تجزیه و تحلیل مشکلات مربوط به این سیستم ها بسیار پیچیده بود چراکه این مدل  یک مدل شبیه سازی شده بر اساس بسیاری از متغیرها، روابط و تاخیر بین این متغیرها است. در این تحقیق، با توجه به میزان عرضه و تقاضای انرژی و با در نظر گرفتن قیمت تعادلی بازار،  تلفات مزبور تحلیل گردید و با استفاده از مدل سیستم پویا  مقدار آن بررسی شد. همچنین با به کارگیری تجزیه وتحلیل رگرسیونی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی مدل سازی ARIMA  مقدار آن برآورد شد. داده های مورد نظر برای سال های 1383-1393 مورد استفاده قرار گرفت که از ترازنامه انرژی ایران اقتباس شد. شبیه سازی برای یک دوره 25 ساله برای سیستم های پویا و یک دوره 35 ساله برای مدل ساختاری در نظر گرفته شد. در این بررسی ها نتیجه به دست آمده این بود که معیار RMSE برای مدل ساختاری 015/0 و برای مدل سیستم های پویا 057/0 بود و نشان داد برآورد مدل ساختاری دقیق تر از شبیه سازی با سیستم های پویا است. با توجه به نتایج به دست آمده مدل سازی سیستم های پویا خطای بیشتری در برآورد داده ها داشت و بیشتر برای نشان دادن روابط متغیرها (روابط علی و معلولی) و همچنین میزان تاثیر هر متغیر بر دیگری مناسب بود. بنابراین در سیاست گذاری ها برای برآورد بهتر و دقیق تر داده ها با توجه به اطلاعات به دست آمده مدل سازی ساختاری مناسب تر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071174 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!