واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو)

پیام:
چکیده:

مدیریت منابع انسانی از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی در همه سازمان هاست. این فرآیند که قبل از استخدام کارکنان در سازمان آغاز شده و تا پس از انفصال کارکنان از سازمان هم ادامه می یابد، می تواند موجب ایجاد و تقویت مزیت های رقابتی قابل اتکایی برای سازمان ها شود. برخی تجارب دلگرم کننده ای درمورد نقش تعیین کننده و موثر این حوزه در موفقیت های سازمان ها در دست است، ولی در تعداد بیشتری از سازمان ها، حوزه منابع انسانی هنوز نتوانسته است مشارکت موثری در سرنوشت استراتژیک سازمان و تحقق اهداف بلندمدت ذی نفعان داشته باشد. پژوهش حاضر به واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از حوزه منابع انسانی در شرکت ایران خودرو می پردازد. روش تحقیق، از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. استراتژی پژوهش، ترکیبی از روش های کیفی(تحلیل محتوا و نگاشت شناختی) و نیز کمی(معادلات ساختاری) پایه ریزی گردیده است. پس از بررسی های انجام شده 15 عامل به عنوان عوامل اصلی مورد انتظار  مدیران ارشد و صف سازمان ها از حوزه منابع انسانی شرکت ایران خودرو تعیین گردید. همچنین، بر اساس روش معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه ها مشخص گردید که متغیرهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، طراحی و استقرار نظام آموزشی، اطلاع رسانی و شفافیت امور، الگوبرداری، توجه به درون داده های سیستم مدیریت منابع انسانی، بهبود نظام جذب و نگهداری و در نهایت استقلال و اختیار بر بهبود نظام پرداخت تاثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر بهبود نظام پرداخت ها بر رضایت مدیران است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071317 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!