تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیام:
چکیده:
مقدمه

تفکر استراتژیک، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. با این حال به دلیل کمبود مطالعات در این حیطه، امکان شناخت تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمان‌های مرتبط با سلامت جامعه مشخص نیست. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و مولفه‌های آن بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.

شیوه‌ی مطالعه

این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر روش همبستگی است. تعداد 169 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه‌ی تفکر استراتژیک و پرسش‌نامه‌ی ارزیابی عملکرد جمع‌آوری شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون رگرسیون خطی، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

تفکر استراتژیک و مولفه‌های آن، تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل دارند. از میان مولفه‌های چهارگانه‌ی تفکر استراتژیک، بیش‌ترین تاثیر مربوط به آینده‌نگری، پس از آن تمرکز معطوف به هدف، تفکر سیستمی و فرصت‌جویی هوشمندانه بود.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تفکر استراتژیک و مولفه‌های آن بر بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل، تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‌شود تا در مطالعات آتی، سایر عواملی که ممکن است عملکرد سازمانی را متاثر نماید، به صورت همزمان با تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار بگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
142 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071438 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!