بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم

پیام:
چکیده:
تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذر گیاه مادری گندم در آزمایشگاه بررسی شد. در مزرعه، آزمایش در سال زراعی 91-90، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه، کرج و یزد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در سه سطح، از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، از مرحله شروع پرشدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیک و آبیاری نرمال، محلول پاشی پتاسیم در سه سطح، عدم محلول پاشی، محلول پاشی5/1 و 3 درصد K2O و دو رقم پیشتاز و مرودشت و لاین  WS-82-9 بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی قبل از بوجاری، کاهش معنی دار داشت. بذرهای لاین WS-82-9 تولید شده در شرایط آبیاری نرمال و بذرهای رقم مرودشت تولید شده در شرایط تنش شدید خشکی به ترتیب با 77/94 و 5/56 درصد، بیش ترین و کم ترین درصد جوانه زنی را داشتند. محلول پاشی 3 درصد K2O نسبت به عدم محلول پاشی پتاسیم، درصد جوانه زنی بذر قبل از بوجاری را در یزد و کرج به ترتیب به میزان 47/10 و 65/5 درصد افزایش داد. وزن خشک گیاهچه بیش تر، با بذرهای لاین WS-82-9 در شرایط آبیاری نرمال و محلول پاشی 5/1 درصدK2O ، (018/0 گرم) و وزن خشک کم تر، با بذرهای رقم مرودشت در شرایط تنش شدید خشکی و عدم محلول پاشی (009/0 گرم) به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی3 درصد K2O و استفاده از لاین WS-82-9 در تعدیل اثرات تنش خشکی، به ویژه در مزارعی که در مراحل پایانی دوره رشد با محدودیت آب مواجه هستند، موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071497 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!