اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر سرخارگل با اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه سرخارگل، درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، مقدار پرولین و تغییر فعالیت آنزیم کاتالاز تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل اسید سالیسیلیک در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 2 میلی مولار) و تنش خشکی در چهار سطح (عدم تنش، 2-، 4- و 6- بار) بود. پارامترهایی از قبیل درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و کاتالاز معنی دار بود. تنش خشکی تا سطح 4- بار سبب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز شد. هورمون اسید سالیسیلیک در غلظت یک میلی مولار بر افزایش پارامترهای اندازه گیری شده تاثیر گذارد بود. نتایج نشان داد که بهترین غلظت اسید سالیسیلیک برای مقابله با اثرات تنش خشکی، غلظت یک میلی مولار در شرایط سطوح پایین تنش خشکی بود. بنابراین با افزایش سطوح تنش خشکی تیمار کردن بذرها با هورمون اسید سالیسیلیک موثر نبود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071499 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!