تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری

چکیده:
آزمایشی به صورت فاکتوریل دوعاملی با طرح پایه کاملا تصادفی طی دو سال بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) رقم یوسف بعد از 8 ماه انبارداری انجام گردید، فاکتورهای مورد آزمایش شامل رطوبت بذر در زمان برداشت در سه سطح (14، 16 و 18 درصد) و تیمار بذر در پنج سطح (اسپرمین، پوترسین، اسپرمیدین، آب) و شاهد (بذر بدون تیمار) بودند. بذرها پس از برداشت با سطوح رطوبتی مورد نظر، به مدت هشت ماه نگه داری و سپس تیماری های بذری بر آن ها اعمال گردید. نتایج بیانگر این است که اثرات متقابل تیمار بذر× رطوبت بذر بر محصولات آمادوری و میلارد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید. در بررسی اثرات متقابل، کم ترین مقدار محصولات آمادوری و میلارد در بذرهای تیمارشده با پلی آمین اسپرمین و برداشت شده با رطوبت 18 درصد مشاهده گردید، درحالی که بیش ترین محصولات آمادوری و میلارد متعلق به بذرهای شاهد (بدون تیمار) و برداشت شده با رطوبت 14 درصد بود. بذرهایی که دارای محتوای بالاتری از محصولات آمادوری و میلارد بودند، از بنیه پائین تری برخوردار بوده و در نهایت درصد گیاهچه های عادی کم تری را تولید نمودند و به طور کلی قوه زیست در آن ها با افزایش محصولات آمادوری و میلارد کاهش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق می توان از تیمارهای PAs و آب جهت بهبود بنیه بذر بعد از یک دوره انبارداری و تقریبا یک ماه قبل ازکاشت استفاده نمود، به طوری که تیمارهای PAs و به ویژه اسپرمین در این تحقیق باعث بهبود در بنیه بذر و جلوگیری از اثرات مخرب فرسودگی بر کیفیت بذر گردید
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071500 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!