اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و میزان اسیدهای چرب گیاهچه بذور گیاه دارویی همیشه بهار تحت تنش اشعه فرابنفش و دما، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سطوح تیماری شامل 8 نوع پرایمینگ (سطوح 200 و 400 میلی گرم در لیتر از اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم، سطوح 5- و 10- بار از پلی اتیلن گلیکول، هیدروپرایمینگ و شاهد)، دو سطح دمایی (20 و 25 درجه سلسیوس) و دو سطح اشعه فرابنفش (0 و 15 دقیقه با 220 گاماسل و شدت3 kGy) بود. نتایج به دست آمده نشان داد، کاربرد اسید جیبرلیک با غلظت 200 میلی گرم در لیتر توانست تا حد زیادی آثار مخرب اشعه فرابنفش، را برطرف نماید. افزایش معنی دار صفات جوانه زنی از جمله درصد جوانه زنی و بنیه بذر در تیمارهایی که با اسید جیبرلیک تیمار شده بودند، مشاهده گردید که نشان دهنده برهم کنش مثبت این هورمون بر سایر تیمارها بود. بیش ترین مقدار بنیه بذر و میزان اسیدهای چرب در تیمار اسید جیبرلیک 200 میلی گرم در لیتر، بدون اعمال تنش اشعه فرابنفش و تحت دمای 20 درجه سلسیوس مشاهده شد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!