تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر پیش تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مینای پرکپه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر در بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل: زوال بذر در 4 سطح: سردخانه پایه (دمای 18-درجه سانتی گراد)، سردخانه فعال (دمای4 درجه سانتی گراد)، بذرهای پیر شده بصورت مصنوعی (با دمای41 درجه سانتی گراد و رطوبت اشباع به مدت 48 ساعت) و بذرهای احیاء شده (شاهد) بودند. فاکتور دوم پرایمینگ بذر در هفت سطح شامل: پرایمینگ اسمزی (با استفاده از پلی اتیلن گلایکول3/0- مگاپاسکال)، پرایمینگ هورمونی با استفاده از اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک (هر کدام با دو غلظت 250 و 500 میلیگرم در لبتر)، هیدروپرایمینگ (آب مقطر) و شاهد (بذور پرایم نشده) بودند. صفات جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر گیاهچه اندازه گیری شدند. اثرات ساده دو فاکتور بر روی کلیه صفات بجز وزن تر گیاهچه و اثرات متقابل پرایمینگ در زوال بذر نیر برای کلیه صفات بجز طول ریشچه و شاخص بنیه بذر در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه تیمارهای زوال بذر (شرایط نگهداری و پیری زودرس) نشان داد که میانگین طول ریشه چه در سردخانه پایه و فعال بترتیب 31/21 ،73/19 میلی متر و شاخص بنیه بذر (01/32 و 81/20) بود که نشاندهنده اثرات مثبت دمای پایین در افزایش 8 و 52 درصدی طول ریشچه و بنیه بذر می باشد. در مقایسه بین تیمارهای پرایمینگ، نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش میانگین دو صفت مذکور از سایر تیمارها بیشتر بود (P<0.01). نتایج اثرات متقابل نشان داد که در بذرهای پیر شده به روش مصنوعی حداکثر میانگین درصد و سرعت جوانه زنی با هیدروپرایمینگ و حداکثر میانگین طول ساقچه و طول گیاهچه با اسید اسکوربیک 500 میلیگرم در لبتر بدست آمد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071505 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!