بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار(Cucumis sativus L.)

پیام:
چکیده:
سلنیم عنصری سودمند با خواص آنتی اکسیدانی و آنتی ویروسی که باعث افزایش رشد و تحمل گیاهان در شرایط تنش های محیطی می شود.در این پژوهش تاثیر کاربرد سلنیم در شرایط تنش ناشی از عناصر سنگین در گیاه خیار((Cucumis sativus L. cv Super Dominus بررسی گردید. به این منظور پژوهشی در دو مرحله آزمایش جوانه زنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. آزمایش اول با هدف تعیینسطحبهینهتاثیرسلنیموسطوحآستانهسمیتفلزات سنگیندرگیاه خیاربا سطوح تیمارسلنیم (0، 4، 6، 8، 10 میلی گرمبرلیترازمنبعسلناتسدیم) کادمیوم (0، 10، 15، 20، 25 میکرومولارازمنبعکلرید کادمیوم) نیکل (0، 50، 100، 150، 200 میکرومولارازمنبعکلرید نیکل) وسرب (0، 20، 40، 60، 100 میکرومولارازمنبعکلرید سرب) صورتپذیرفت. تیمارها در آزمایش دوم شامل دو سطح سلنیم (0، 8 میلی گرم بر لیتر) و سطوح سمی عناصر سنگین شامل کادمیوم (0 ، 25 میکرومولار)، نیکل (0، 200 میکرومولار) و سرب (0، 100 میکرومولار) بود.  صفات اندازه گیری شده در این بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه،  شاخص پایداری غشاء سلولی، محتوای نسبی آب بافت، محتوای مالون دی آلدئید و سه آنزیم آنتی اکسیدانی بود. نتایج نشان داد که حضور عناصر سنگین در محیط کشت باعث کاهش معنی دار شاخص های جوانه زنی بذر خیار گردید ولی کاربرد سلنیم باعث بهبود در سرعت و در صد جوانه زنی، افزایش طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر و خشک گیاهچه شد. سلنیم باعث افزایش معنی دار پایداری غشاء سلولی و کاهش میزان شاخص مالون دی آلدئید در شرایط تنش گردید. همچنین تیمار با سلنیم در شرایط سمیت فلزات سنگین باعث بهبود چشمگیر فعالیت آنتی اکسیدانی و افزایش میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در برگ گردید. در کل نتایج نشان داد که سلنیم از طریق بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنتی اکسیدانی باعث کاهش خسارات ناشی سمیت عناصر سنگین در گیاهچه خیار می گردد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071506 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!