بررسی رابطه انگیزش پیشرفت با عملکرد افسران و مدیران ناجا

چکیده:

این پژوهش از آنرو به سامان رسید که اولا: سطح و میزان کنونی انگیزش پیشرفت افسران و مدیران صف و ستاد ناجا را شناسایی کند. ثانیا: رابطه بین انگیزه پیشرفت و میزان عملکرد شغلی آن افسران و مدیران را بررسی کند و ثالثا: رابطه چهار متغیر فردی (تحصیلات، سن، درجه و سابقه خدمت) افراد مورد بررسی را مورد اندازه گیری قرار دهد. برای این منظور نخست ادبیات موضوع و پژوهشهای صورت گرفته در این قلمرو مرور شدند. آنگاه بر اساس آن ، شاخص های انگیزه پیشرفت تدقیق شدند. سپس یک مقیاس اندازه گیری برای سنجش این ویژگی روان شناختی تهیه و پایایی و روائی آن بر آورد شد . این مقیاس بر روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و افسران صف و ستاد ناجا اجرا ء شد. داده های حاصل به کمک نرم افزار کامپیوتری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که اولا : سطح انگیزش پیشرفت افسران و مدیران ناجا از خیلی زیاد تا متوسط در نوسان است . ثانیا: همبستگی معنا داری بین سطح انگیزش پیشرفت مدیران ناجا و عملکرد شغلی آنان وجود دارد . و ثالثا: بین انگیزش پیشرفت مدیران ناجا و ویژگی های فردی آنان رابطه مستقیم یا معکوس وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071575 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!