تحلیل تجربی و عددی شکست پلیمر PMMA تحت مود مرکب

پیام:
چکیده:
معمولا بروز شکست در پلیمرها بر اثر اعمال بارگذاری ترکیبی کششی - برشی به وقوع می پیوندد. آزمایش آرکان که در اصل برای مواد کامپوزیتی طراحی شده است، در سال های اخیر توسط بسیاری از محققان برای مواد همگن مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش برای دستیابی به مقادیر بحرانی شکست، نمونه های آزمون به شکل پروانه ای از جنس پلیمر پلی متیل متاکریلات تهیه شد. آزمون نمونه ها در سه طول ترک مختلف و سه مود اول و مرکب و دوم خالص با تغییر زاویه بارگذاری بر پایه آزمایش آرکان و با استفاده از گیره اصلاح شده آرکان انجام گرفت. نمودار بار بحرانی بر حسب جابجایی بدست آمد. با استفاده از بار بحرانی حاصل از آزمون و ضرایب شدت تنش بی بعد استخراج شده از تحلیل المان محدود توسط نرم افزار آباکوس، چقرمگی شکست این پلیمر تعیین گردید. نتایج بیانگر این است که ماده پلیمری استفاده شده در این تحقیق در شرایط بارگذاری برشی دارای چقرمگی شکست بیشتری بوده و در بارگذاری کششی ضعیف تر است. آنالیز المان محدود با استفاده از خواص الاستیک پلیمر پلی متیل متاکریلات انجام پذیرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071773 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!