امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در یکی از سازمان های دفاعی

پیام:
چکیده:

پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها و نهادهای عمومی دنیا، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است. به‌کارگیری این روش بودجه‌ریزی به مزایای بسیاری در سطح سازمان منجر خواهد شد. مصرف بهینه منابع و در راستای اهداف سازمان، قابلیت بهتر مقایسه اهداف با نتایج و ایجاد چارچوب مناسب برای واپایش، اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان از مزایای این روش بودجه‌ریزی هستند. این پژوهش درصدد شناسایی امکان اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در یک سازمان دفاعی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های تحلیلی است که در آن برای جمع‌آوری اطلاعات از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 43 نفر از فرماندهان و افسران سازمان دفاعی پیش‌گفته است. نرمال بودن توزیع متغیرها، از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرنوف تایید شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون t تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی شاخص‌ها از آزمون فریدمن بهره‌گیری شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از نظر مصاحبه‌شوندگان، سازمان دفاعی از بعد توانایی، دارای توانایی ارزیابی عملکرد و توانایی فنی است. همچنین از حیث پذیرش، تنها پذیرش سیاسی لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را داراست. همچنین آزمون فریدمن نشان می‌دهد که شاخص توانایی براساس نظر مصاحبه‌شوندگان از سایر شاخص‌ها مهم‌تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071788 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!