بررسی تاثیر امنیت شغلی بر اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر اقتصاد مقاومتی در محیط یک سازمان نظامی بپردازد. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 95 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق پس از بررسی مدل های مختلف امنیت شغلی و استخراج مولفه های آن، مولفه ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی سازی و در قالب ابعاد مختلف امنیت شغلی طبقه بندی گردید و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمع آوری و با به کارگیری آزمون تی برای یک نمونه، از فرآیند تحلیل شبکه(ANP)که در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد برای رتبه بندی عوامل و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری(DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها در جامعه هدف استفاده شده است. داده های تحقیق تایید و رتبه بندی شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که همه مولفه های امنیت شغلی از جمله محیط و فضای کار، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی، اطمینان خاطر کارکنان، عوامل مدیریتی و عوامل شغلی بر اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است و می توان نتیجه گرفت که امنیت شغلی کارکنان بر اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج حاصل از اجرای روش ترکیبی DEMATEL و ANP حاکی از آن است که رضایت شغلی کارکنان دارای بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی دارای کمترین تاثیر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071793 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!