بررسی اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus

پیام:
چکیده:
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سیکلید گرین ترور Andinoacara rivulatus به مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 0/5، 1 و 1/5 گرم سین بیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون آکواریوم های 200 لیتری که با 170 لیتر آب پر شده بود انجام گرفت. تعداد 10 عدد بچه ماهی هم وزن در هر مخزن ذخیره سازی و تا حد سیری تغذیه شدند. بر اساس نتایج میزان افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و نسبت کارائی پروتئین تغذیه شده با سطح 1/5 گرم در کیلوگرم سین بیوتیک از پیشرفت معنی داری نسبت به سایر  تیمارها برخوردار بود (0/05>P). هم چنین میزان فاکتور وضعیت افزایش معنی داری را در تیمار 0/5 گرم در کیلوگرم سین بیوتیک از خود نشان داد (0/05>P). از نظر بازماندگی، هیچ تلفاتی در بین تیمار ها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین استنباط نمود که افزودن سین بیوتیک به جیره غذایی به خصوص در سطح 1/5 گرم در کیلوگرم می تواند در برخی از فاکتور های رشد و تغذیه بچه ماهیان سیکلید گرین ترور موثر واقع شود و به عنوان یک مکمل مناسب برای جیره غذایی این گونه مد نظر قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071810 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!