اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر تاثیر اسید مالیک جیره بر رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور 120 عدد ماهی طلایی با میانگین وزن 0/09±14/62 (میانگین ± خطای استاندارد) گرم در 4 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل غلظت های مختلفی از اسید مالیک با مقادیر صفر (شاهد)، 2/5، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا بود. غذادهی ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری و به مدت 8 هفته صورت گرفت. زیست سنجی ماهی ها هر دو هفته یک بار انجام شد و در پایان دوره آزمایش از هر تکرار 3 ماهی جهت بررسی های هیستومورفولوژیکی بافت روده نمونه گیری شد. در نهایت از لحاظ وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (0/05<P). با بررسی بافت روده نیز تفاوت معنی دار آماری در طول پرزها، قطر بافت پوششی و هم چنین تعداد سلول های جامی شکل روده مشاهده نشد (0/05<P). نتایج پژوهش کنونی نشان داد که استفاده از اسید مالیک تاثیری بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی روده ماهی طلایی ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071812 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!