تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 120 قطعه ماهی طلایی با وزن متوسط 1/29±14/24 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل غلظت های متفاوتی از نمک استات سدیم با مقادیر صفر (شاهد)، 2/5، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا بود. ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری و به مدت 75 روز غذادهی شدند. هر دو هفته یک بار زیست سنجی انجام شد و در پایان دوره آزمایش در هر تیمار از 6 ماهی جهت سنجش فعالیت آنزیم های پروتئاز و لیپاز نمونه برداری شد. نتایج به دست آمده نشان داد ماهیان تغذیه شده با 5 گرم نمک استات سدیم در هرکیلوگرم غذا، دارای بیش ترین وزن نهایی بودند، به طوری که اختلاف معنی دار آماری بین این تیمار در مقایسه با سایر تیمار ها وجود داشت (0/05>P) اما تفاوت معنی دار آماری در دیگر شاخص های رشد اندازه گیری شده بین تیمار شاهد و تیمار های تغذیه شده با نمک استات سدیم مشاهده نشد (0/05<P). از لحاظ میزان فعالیت آنزیم های لیپاز و پروتئاز نیز بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (0/05<P). نتایج آزمایش کنونی نشان داد که استفاده از 5 گرم برکیلوگرم نمک استات سدیم در جیره غذایی ماهی طلایی می تواند باعث افزایش رشد این ماهی شده ولی تاثیری بر فعالیت آنزیم های گوارشی روده ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071815 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!