بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

پیام:
چکیده:
در این مطالعه خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت ماهی کلمه  Yakovlev,1870) Rutilus rutilus caspicus) در آب های ساحلی استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. در طول نمونه برداری، تعداد 384 عدد نمونه ماهی از فروردین 1394 تا اسفند 1395 به وسیله تورهای پره ساحلی و تور گوشگیر صید و جمع آوری گردید. کوچک ترین و بزرگ ترین طول کل ماهیان صید شده به ترتیب 14 و 26 سانتی متر و هم چنین حداقل و حداکثر وزن آن ها به ترتیب 28 و 246 گرم بود. مقدار شاخص b (رابطه طول _ وزن) برای دو جنس نر و ماده به ترتیب برابر با 3/012 و 3/205 برآورد شد. برای به دست آوردن پارامترهای رشد از تعیین سن فلس و توزیع فراوانی طولی استفاده شد. معادله فون برتالانفی براساس توزیع فراوانی طولی برای جنس نر و جنس ماده به دست آمد. میزان وزن بی نهایت ∞W نزدیک به 216/466 گرم در جنس نر و 259/ 77 گرم در جنس ماده برآورد شد. میزان مرگ طبیعی و صیادی در دو جنس نر و ماده به ترتیب 1/13، 0/401 و 0/84، 0/673 در سال محاسبه گردید. هم چنین ضریب بهره برداری 0/26 و 0/43 در جنس نر و ماده به دست آمد. شاخص کارآیی رشد (فای پریم مونرو) به ترتیب برای جنس نر و ماده، 2/57=׳Φ و 2/48=׳Φ می باشد. گروه های سنی شامل یک تا چهار سال بوده که بیش ترین فروانی متعلق  به گروه های 1+ تا 2+ تعیین شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071816 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!