مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین ارزش غذایی ماهی گورامی عظیم الجثه به عنوان یک گونه خوراکی جدید و مقایسه آن با کپورمعمولی به عنوان یک گونه رایج پرورشی، بچه ماهیان گورامی عظیم الجثه و کپورمعمولی در دامنه وزنی یکسان (به ترتیب 0/27±5 و 0/17±5/02 گرم) خریداری و به استخرهای بتونی معرفی و در شرایط کشت تک گونه ای شامل 2 تیمار آزمایشی هریک با 3 تکرار با جیره تجاری ماهی کپورمعمولی به مدت یک سال پرورش یافتند. در پایان آزمایش، پروتئین خام و رطوبت لاشه در ماهی کپورمعمولی و خاکستر و چربی خام در ماهی گورامی عظیم الجثه به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>P). مجموع اسیدهای چرب امگا 6 در ماهی کپورمعمولی به صورت معنی داری (0/05>P) بیش تر از ماهی گورامی عظیم الجثه مشاهده شد. مجموع اسیدهای چرب امگا 3، سطوح اسیدهای چرب غیراشباع بلندزنجیره و میزان EPA و DHA در دو گونه مورد سنجش فاقد اختلاف معنی دار بود (0/05<P). نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 در ماهی گورامی عظیم الجثه در مقایسه با ماهی کپورمعمولی به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>P). در مقابل نسبت اسیدهای چرب چندغیراشباع به اشباع ماهی کپورمعمولی در مقایسه با ماهی گورامی عظیم الجثه دارایسطوح مطلوب تری بوده که اختلاف مذکور به لحاظ آماری معنی دار بود (0/05>P). در مجموع، با توجه به محتوای EPA و DHA در دو گونه مورد سنجش و نیز ارتقای نسبت امگا 3 به امگا 6 در ماهی گورامی عظیم الجثه، محتملا می توان به لحاظ ویژگی های کیفی و ارزش غذایی ماهی گورامی عظیم الجثه را در زمره ماهیان پرورشی ارزشمند قلمداد نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071819 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!