بررسی امکان رفع چسبندگی تخم به وسیله آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید به جای محلول کاربامید در فرآیند تکثیر مصنوعی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
تخم های بسیاری از ماهیان آب شیرین بعد از فعال سازی و تماس با آب حالت چسبنده پیدا می کنند که علت آن وجود مولکول های گلیکوپروتئینی در بخش خارجی آن هاست. چسبندگی تخم ها تحت شرایط تفریخ گاهی مطلوب نبوده و انباشتگی تخم های متصل به هم منجربه تلفات دراثر آنوکسی و رشد قارچ ها می شود. بنابراین یکی از مراحل تکثیرمصنوعی این قبیل ماهیان ازجمله کپورمعمولی (Cyprinus carpio)رفع چسبندگی تخم ها پیش از انکوباسیون می باشد. در این تحقیق به منظور رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) از سه ماده آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید استفاده شد و نتایج مربوط به درصد لقاح و نرخ تفریخ با روش متدوال کارگاه (شست و شوی تخم ها با محلول کاربامید) مقایسه شد. 9غلظت از سدیم کلراید 25، 50، 100، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 10000 میلی گرم در لیتر در سه زمان 15، 30 و 60 دقیقه به کار گرفته شد. 3 غلظت از اسیدتانیک 500، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر در سه زمان 0/5، 2 و 5 دقیقه به کار گرفته شد. هر سه غلظت در سه تکرار انجام شد. 20 دقیقه پس از فعال سازی 50 میلی لیتر آنزیم با غلظت 2 میلی لیتر بر لیتر اضافه شده و در زمان های 45، 60، 75 و 90 ثانیه در معرض قرار گرفتند. در نهایت 4 بار با آب هچری شست شو داده شده و به انکوباسیون انتقال داده شدند. نتایج در مورد رفع چسبندگی تخم ها به وسیله تیمار اسیدتانیک نشان داد که بهترین درصد لقاح (99/57) و نرخ تفریخ (99/46) مربوط به غلظت 500 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 0/5 دقیقه بود. در مورد رفع چسبندگی تخم ها به وسیله تیمار سدیم کلراید نشان داد که بهترین درصد لقاح (87/1) و نرخ تفریخ (86/28) مرتبط به غلظت 1000 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 30 دقیقه بود. بیش ترین درصد لقاح (97/52) و تفریخ (96/72) با آنزیم آلکالاز مربوط به تیمار با غلظت 50 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 45 ثانیه بود که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشتند (0/05>P).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071821 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!