تأثیر سطوح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
استفاده از مواد طبیعی و گیاهی به عنوان افزودنی در جیره غذایی ماهی منجر به افزایش سلامت میزبان می شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات افزودن ملاس چغندر قند به جیره غذایی ماهی کپور جهت بررسی برخی شاخص های خونی انجام شد. در این آزمایش از 360 قطعه ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 2/5±22 استفاده شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یک دوره به مدت 8 هفته غذادهی انجام شد. آزمایش در قالب 4 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار شامل: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) انجام شد. ماهی ها روزانه به میزان 3 درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون ملاس بود. نتایج نشان داد که مقادیر گلبول قرمز در تیمار 2% ملاس افزایش معنی داری داشته است. هم چنین بیش ترین میزان هموگلوبین در تیمار 2% ملاس دیده شد (0/05>P). هم  چنین مقدار MCHC نیز در تیمار 2% ملاس افزایش پیدا کرد. بعد از شمارش افتراقی گلبول های سفید اختلاف معنی داری در بین تیمارها مشاهده نشد. به طورکلی جیره غذایی حاوی ملاس برشاخص های خونی ماهی کپورمعمولی تاثیرگذار بود و باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و افزایش هموگلوبین در تیمار 2% ملاس شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071822 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!