کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
کنه قرمز اروپایی Koch)Panonychus ulmi) از مهم ترین آفات درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. این پژوهش در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمارو 4 تکرار شامل: کنه کش جدید انویدور اسپید SC 24%  به نسبت 0/5 و 0/4 در هزار، کنه کش باروک SC 10% به نسبت 0/4 در هزار، کنه کش پروپارژیت EC 57% به نسبت 1 در هزار، کنه کش پراید SC 20% به نسبت 0/4 در هزار، کنه کش انویدور SC 24% به نسبت 0/5 در هزار و تیمار شاهد با آب انجام گرفت.ارزیابی با شمارش تعداد کنه های زنده در سطح برگ یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم پاشی و تبدیل داده ها به درصد تلفات صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SAS  صورت گرفت. در فاصله زمانی 7-28 روز پس از اعمال تیمارها، هر دو غلظت کنه کش انویدور اسپید تاثیر مناسب تری نسبت به سایر کنه کش ها داشته است. دزهای مورد بررسی کنه کش انویدور اسپید از روز سوم در کنترل کنه موثر بودو در سه استان تحت بررسی بین 33 تا 75 درصد تلفات ایجاد کرد و روز هفتم کارایی آن تا 92 درصد رسید. در روز 28 ام بعد از سم پاشی کارایی این ترکیب تا 97 درصد نیز رسید. کنه کش انویدور اسپید کارایی مطلوبی در کنترل کنه قرمز اروپایی نسبت به سایر کنه کش های مورد بررسی داشت و به کارگیری دز مصرفی 0/4 در هزار این ترکیب برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -264
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071826 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!