تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف سیاه  دانه جیره بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی  میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) مورد بررسی قرار گرفت. پنج جیره با سطوح مختلف سیاه دانه شامل صفر (شاهد)، 0/5، 1/5، 3 و 5 درصد در قالب پنج تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار نیز محتوی 40 عدد میگو (گرم 0/2±7/5) طراحی شدند. بعد از 12 هفته غذادهی، سطوح گلوکز، آلکالین فسفاتاز (ALP) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) پلاسمای میگو، در تیمارهایی که سیاه دانه مصرف کرده بودند به طور معنی داری از تیمار شاهد کم تر بود (0/05>P). هم چنین میزان کراتینین (CREA)، پروتئین کل، ازت اوره همولنف (Hemolymph Urea Nitrogen)، اسیداوریک (Uric acid) و اوره (Urea/HUN liquid) نیز در تیمارهای سیاه دانه از تیمار شاهد کم تر بود اما این تفاوت ها معنی دار نبودند (0/05<P). از لحاظ میزان کلسیم و منیزیم، هیچ تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P)، هم چنین افزایش معنی داری در میزان فسفات در تیمارهای سیاه دانه 1/5 و 5 درصد نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (0/05>P). در مجموع آزمایش حاضر نشان داد که افزودن سیاه دانه در سطوح 1/5 و 3 درصد، به جیره می تواند تاثیر مطلوبی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی، داشته باشد و به تولید پایدار میگو کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
279 تا 286
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!