بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان

پیام:
چکیده:
بررسی سالیانه فون کفزیان موجود در یک رودخانه می تواند اطلاعات دقیقی را درخصوص میزان آلودگی در اختیار سایر محققین قرار دهد. با توجه به ورود پساب های شهری و کشاورزی به رودخانه گرگان رود، هدف از این مطالعه بررسی ترکیب، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در این رودخانه به عنوان بخشی از سطوح غذایی این اکوسیستم آبی بسیار پراهمیت می باشد. این مطالعه در طی یک دوره یک ساله بین سال های 89-1388 در 5 ایستگاه مختلف و به صورت ماهیانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از نمونه بردار سوربر (با مساحت 1600 سانتی مترمربع) با 3 تکرار انجام گردید. بر این اساس، 3 شاخه و 16 جنس شناسایی شدند که شاخه های کرم های حلقوی، بندپایان و نرم تنان به ترتیب با 3، 4 و 9 جنس دارای بیش ترین جنس بودند. بیش ترین میزان تنوع با میانگین فصلی 2/67 و 0/86 در فصل پاییز و کم ترین میزان تنوع با مقادیر 2/16 و 0/81 در فصل تابستان به دست آمد. بر مبنای مقایسه جوامع کفزی، میانگین تراکم نهایی جمعیت کفزیان فصول مختلف در بین ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (0/05>P)، ولی میانگین تراکم نهایی فصول مختلف با همدیگر دارای اختلاف معنی دار نداشت (0/05<P). برطبق این نتایج بین فاکتورهای دما، اکسیژن محلول و درجه اسیدیته ایستگاه های مختلف هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05<P)، ولی فاکتور عمق در بین ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (0/05>P). هم چنین آنالیز هم بستگی فاکتورهای مختلف آب و تراکم جمعیت کفزیان ایستگاه های مختلف حاکی از عدم وجود رابطه هم بستگی معنی دار بود (0/05>P).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071832 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!