تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر موج شکن بندرانزلی بر روی تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان، 12 ایستگاه در دوسوی موج شکن در قسمت دیواره و بستر مجاور آن درنظر گرفته شد. نمونه برداری از آبان 1396 تا مرداد 1397 به صورت فصلی انجام گرفت. نتایج اولیه حضور گروه های جانوری متفاوت در بستر دریا و دیواره سنگی موج شکن و در دو سوی موج شکن را نشان داد. در ایستگاه های بستری، نرم تن دوکفه ای Cerastoderma glaucum با میانگین فراوانی 511/9±344/1 عدد در مترمربع و سخت پوست Stenogammarus compersus با فراوانی 55/9±77/7 عدد در مترمربع فقط در سمت دریا دیده شدند. کرم پرتار Streblospio gynobranchiata با فراوانی 42/5±33/3 عدد در مترمربع فقط در داخل اسکله یافت شد. از درشت بی مهرگان روی دیواره، نرم تنان دوکفه ای Mytilaster lineatus و  Mytilopsis leucophoeata به ترتیب درسمت دریا و درون اسکله فراوان ترین بودند و تغییرات فصلی در فراوانی آن ها دیده نشد. دوجورپای Melita mirzajanii به تعداد 1877±4106 و کرم پرتار Hediste diversicolor با 110±495 عدد در مترمربع بیش ترین فراوانی را روی دیواره موج شکن داشتند. مقادیر میانگین شاخص های تنوع شانون-وینر، سیمپسون و مارگالف در بستر دریا و دیواره سنگی موج شکن طی فصول مختلف تفاوت معنی دار نداشتند (0/05<p). تنوع درشت بی مهرگان سمت دریا در مقایسه با داخل اسکله بیش تر بوده و این تنوع روی دیواره بیش تر از بستر دریا بوده است. نتیجه حاکی از آن است که ایجاد سازه های مصنوعی هم چون موج شکن ها در افزایش تنوع درشت بی مهرگان نقش به سزایی خواهند داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071834 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!