بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف برآورد میزان بهره برداری و تعیین برخی از فاکتورهای زیستی ماهی مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور در استان بوشهر (شمال خلیج فارس) انجام شد. فرآیند جمع آوری داده ها از تاریخ 1 تا  27 اسفند 1395 صورت پذیرفت. میزان ساحل آوری و محصول ماهی مرکب ببری صید شده توسط گرگورها در استان بوشهر، در یک بازه زمانی 12 ساله، به ترتیب برابر با 354/833 تن و  162/260 کیلوگرم بر کیلومترمربع در سال برآورد گردید. دامنه طولی و وزنی ماهی های مرکب ببری صید شده (300 نمونه زیست سنجی شده) به ترتیب (62/59±24/4) 36-13 سانتی متر (طول جبه) و (1870/61±791) 4200-300 گرم بود. بررسی های آماری Randomization Test وKolmogorov-Smirnov Z Test  Two Independent Samples تفاوت های معنی داری را در مقایسه فراوانی طولی آبزی در شرایط متفاوت صید نظیر عمق غوطه وری گرگورها، زمان غوطه وری گرگورها و نوع شناور نمایان ساختند (0/001=p). میانگین فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری 1/25 به دست آمد که بیانگر شرایط مطلوب زیست ماهی های مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور می باشد. آنالیز آماری Independent Samples T Test تفاوت معنی داری را تنها در مقایسه فاکتور وضعیت در زمان های غوطه وری گرگور ها متفاوت نمایان ساخت (0/001=p). نتایج نشان داد که با توجه به هم پوشانی و هم زمانی فصل صید و فصل تولید مثل ماهی مرکب ببری در استان بوشهر و براساس دامنه فراوانی طولی و وزنی ماهی مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور می توان از شیوه صید گرگور به عنوان یک شیوه انتخابی برای صید ماهی مرکب نام برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
355 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071838 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!