شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، شناسایی یکی از گونه های غالب خیار دریایی در منطقه اولی- بوشهر ، با استفاده از روش مورفولوژیک و مولکولی و بررسی برخی ترکیبات تشکیل دهنده دیواره بدن ازجمله پروتئین کلاژن بوده است. تا علاوه بر شناسایی دقیق گونه، با مطالعه ترکیبات دیواره بدن آن بتوان، از یافته های این تحقیق در جهت ارتقاء صنایع غذایی و دارویی در کشور استفاده نمود. در این راستا، ابتدا با شناسایی مورفولوژیک از طریق بررسی اوسیکل های دیواره بدن و سپس با شناسایی مولکولی از طریق تعیین توالی بخشی از ژنوم میتوکندریایی 16SrRNA، گونه مورد بررسی به عنوان گونه Holothuria leucospilota شناسایی گردید. در بررسی ترکیبات دیواره بدن، پروتئین و رطوبت با مقادیر بالای 70% بیش ترین ترکیبات تشکیل دهنده بدن گونه مورد نظر بود و چربی کم ترین مقدار را در بین سایر ترکیبات داشته است. از بین ترکیبات پروتئینی، استخراج پروتئین کلاژن به روش هضم آنزیمی با پپسین صورت گرفت و با استفاده از آزمون SDS-PAGE، نوع آن و زیر واحدهای تشکیل دهنده آن با توجه به پروفایل وزن مولکولی، در مقایسه با سایر تحقیقات، صورت گرفت. روش استخراج موثر تشخیص داده شد و کلاژن استخراجی از نوع I بوده که دارای سه زنجیره 1α با وزن مولکولی حدود 140 کیلو دالتون می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -378
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071839 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!