اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته*

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و لزوم توجه به مسائل سلامت روان شناختی سالمندان از جمله احساس تنهایی و خودکارآمدی دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته انجام گرفت.

روش

روش این مطالعه شبه‏آزمایشی با طرح پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 30 نفر از زنان سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش مقیم سرای سالمندان شهر کرمان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع‏ آوری داده ها از پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیپلوا و کارتونا (1980) و پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شوارزر و جروسلم (1981) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته ها

 یافته ها نشان داد، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر خودکارآمدی در سطح آلفای 01/0 معنادار بود (534/44=F)، همچنین پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر احساس تنهایی در سطح آلفای 01/0 نیز معنادار بود (16/34=F)؛ بنابراین، فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی در پس آزمون مورد تایید قرار می گیرد.

نتیجه گیری

  بر اساس نتایج می توان گفت که استفاده از بسته ی آموزشی مبتنی بر معنا درمانی به دلیل قرابت فرهنگی و دینی می تواند در مقابل سایر روش های درمانی در کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی کارایی بیشتری داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071856 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!