نگرش پرستاران ، مربیان و دانشجویان پرستاری به مراقبت از سالمندان(مرور سیستماتیک)

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستاران، به عنوان ارائه دهندگان مراقبت به سالمندان نقش محوری دارند و از جایگاه منحصر به فردی در تاثیرگذاری کیفیت مراقبت به آنان برخوردارند. نگرش پرستاران بر ارجحیت آنها در کار با افراد سالمند و همچنین کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها موثر می باشد.

روش

این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند انجام شده است. برای دستیابی به مقالات مربوط به نگرش پرستاران در مورد مراقبت از افراد سالمند، کلید واژه های نگرش پرستاران، دانشجویان پرستاری، سالمند، دوران سالمندی، نیاز های سالمندان در پایگاه داده های اطلاعاتی  SID ,Magiranو Iranmedex مقالات فارسی زبان و در پایگاه داده های علمی ,Scopus,Science Direct ,Cochrane library,Google scholar   ovid و Pubmed مقالات انگلیسی زبان بین سال های 2018-2000 جستجو و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و معیارهای ورود، تعداد 24 مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد.

یافته ها

در مطالعات بررسی شده نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند، مثبت، منفی و خنثی بوده است. متغیرهای زیادی بعنوان فاکتورهای موثر بر نگرش پرستاران از قبیل سن، جنس، سطح تحصیلات، تجربه کاری بررسی شدند. بنظر می رسد داشتن نگرش مثبت به سالمندی در انتخاب پرستاران در مراقبت از سالمندان تاثیرگذار می باشد.
 

نتیجه گیری

از آنجاییکه دانش پرستاران در زمینه سالمندی بر نوع نگرش و انتخاب اولویت آنان نسبت به مراقبت از سالمندان تاثیرگذار می باشد بنابراین نیاز هست به آموزش سالمندشناسی در مقاطع تحصیلی پرستاری با تاکید بیشتری نگاه شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071857 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!