تاثیر آموزش چند رسانه ای سبک زندگی سالم بر ارتقاء سبک زندگی سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه

سلامت سالمندان یکی از مسائل بهداشتی مهم در اکثر جوامع است که می توان با آموزش مراقبت های بهداشتی از بروز مشکلات سالمندی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف "تعیین تاثیر آموزش  چند رسانه ای بر ارتقاء سبک زندگی سالم سالمندان درشهر تهران" انجام  شد.

روش

 این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی دو گروه سی نفری از سالمندان با میانگین سنی(88/6± 41/63 ) که عضو کانون های سالمندی سراهای محله های شهر تهران بوده و نمره سبک زندگی متوسط تا نامطلوب داشتند انجام شد. گروه مداخله  تحت آموزش سبک زندگی سالم در دوران سالمندی با استفاده از نرم افزار آموزشی چند رسانه ای  قرار گرفتند و در گروه شاهد هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. سه ماه بعد مجددا سبگ زندگی دو گروه مداخله و شاهد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 نمره کلی سبک زندگی و همچنیین سبک زندگی در حیطه های  تغذیه ، بهداشت روان، فعالیت بدنی و خود مراقبتی   در دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری دارد بطوری که سبک زندگی در گروه آموزش نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (p<0/001).
 

نتیجه گیری

 آموزش سبک زندگی با استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای در سالمندان تاثیر گذار بوده  و با توجه به اهمیت سبک زندگی سالم در پیشگیری از مشکلات دوران سالمندی و با توجه به محدودیت های سالمندان برای حضوردر کلاس های آموزشی   سبک زندگی سالم،   استفاده از روش فوق می تواند ارتقا سلامت سالمندان را محقق نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071858 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!