رضایت مندی دانشجویان پزشکی نسبت به برنامه ی آموزشی دستیار اطلاعات بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی میزان رضایت فراگیران از آموزش همواره یکی از معیار‌های سنجش کارایی نظام‌های آموزشی در حوزه سلامت بوده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی میزان رضایت دانشجویان پزشکی دوره‌ی کارآموزی از اجرای برنامه‌ی آموزشی دستیار اطلاعات بالینی انجام شد.

روش‌ها

 این پژوهش نیمه تجربی به صورت طرح تک گروهی با پس آزمون انجام شد. در این پژوهش تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی آسان براساس ترتیب زمانی انتخاب شدند. مداخله ی آموزشی دستیار اطلاعات بالینی در مدت 10 روز انجام شد. بدین صورت که یک نفر به عنوان دستیار اطلاعات بالینی به همراه دانشجویان کارآموزی در راند بالینی شرکت می نمود، سوالات بالینی دانشجویان را یادداشت و نحوه‌ی جستجوی سوالات را آموزش می داد. پس از اتمام راند بالینی، دستیار اطلاعات بالینی هر روز یک کارگاه آموزشی در زمینه‌ی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی برای دانشجویان برگزار نمود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته پس از تایید روایی و پایایی استفاده شد. پرسشنامه دارای 27 پرسش بسته (در قالب طیف لیکرت پنج گزینه‌ای) و یک پرسش باز بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل و روش‌های آماری توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

میانگین نمره رضایت دانشجویان پزشکی دوره‌ی کارآموزی از محتوا (551/0±)34/4، مدرس (659/0±)23/4، روش‌های آموزشی (470/0±)85/3، امکانات و تجهیزات محیط آموزشی (872/0±)64/3 است. همچنین میزان علاقه کارآموزان پزشکی به اجرا و ادامه‌ی این برنامه‌ی آموزشی 50 درصد خیلی زیاد، 40 درصد زیاد و 10 درصد متوسط است.

نتیجه‌گیری

 رضایت کلی دانشجویان پزشکی دوره‌ی کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از برنامه آموزشی دستیار اطلاعات بالینی از لحاظ محتوا، مدرس، روش‌های آموزشی و امکانات و تجهیزات در سطح بالا و قابل توجهی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
385 -393
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071868 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!