سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

انتقال دانش قلب فرآیندهای مدیریت دانش است و امروزه بیش‌تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش‌ها

 این مطالعه ی پیمایشی- توصیفی، بخش کمی از یک پژوهش آمیخته است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای است که با استفاده از یافته‌های بخش کیفی طراحی گردید و در نمونه طبقه‌ای با حجم 162 نفر از جامعه 1577 نفری اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا گردید. داده‌ها به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار Lisrel انجام گردید.

نتایج

پرسش نامه با آلفای کرونباخ 97/0 از پایایی خوبی برخوردار بود و تحلیل عاملی تاییدی نیز با (90/0GFI= و 07/0 RMSEA=) نشان دهنده برازش مطلوب الگوی انتقال دانش بود. از میان 9 مولفه‌ی این الگو، وضعیت چهار مولفه از جمله دانش و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران مطلوب بود در حالی که پنج مولفه‌ی دیگر از جمله دانشگاه و ارتباط آن با اساتید و محیط برای انتقال دانش در این دانشگاه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبود.

نتیجه‌گیری

 نتایج این مطالعه نشان داد که موثر ترین عامل در فرآیند انتقال دانش، عامل «دانشگاه» به عنوان سازمان و چگونگی مواجهه آن با اساتید، دانش و محیط نهفته است. بنابراین لازم است اصلاح قوانین ارتقای اساتید، به گونه‌ای صورت گیرد که مشوق اشتراک دانش بین اساتید گردد. طراحی یک نظام گرنت‌دهی در ارتباط با صنعت و جامعه به گونه‌ای باشد که موجبات جهت‌دهی به کارهای آموزشی و پژوهشی فراهم گردد تا از پراکنده کاری‌های علمی نیز جلوگیری به عمل آید. همچنین این نکته مهم است که خط سیر علمی دانشکده‌ها برای رسیدن به اهداف علمی دانشگاه مکمل یکدیگر باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
410 -423
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071878 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!