تاثیر ارائه گزارش مراحل عمل جراحی بر اعتماد به نفس و خود کارآمدی بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

پیام:
چکیده:
مقدمه

اعتماد به نفس و خود کارآمدی دو رکن اساسی در حفظ و ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان پیراپزشکی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ارائه گزارش مراحل عمل جراحی بر اعتماد به نفس و خود کارآمدی بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل انجام شد.

روش‌ها

 این پژوهش یک مطالعه‌ی نیمه تجربی دو گروهی بود که بر روی 60 نفر از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 97 انجام شد. دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. در گروه تجربی گزارش‌نویسی از مراحل انجام عمل جراحی و ارائه‌ی آن به صورت روزانه در طول یک دوره کارآموزی انجام ‌شد. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی و اعتماد به نفس، در دو گروه تجربی و شاهد به صورت هم‌زمان قبل و بعد از اجرای مداخله انجام گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئرو آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج

میانگین نمرات خودکارآمدی و اعتماد به نفس قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (05/0< p). میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی بعد از مداخله در گروه تجربی 27/8±18/42 (از مجموع 68 نمره) به دست آمد، که به طور معناداری بیش‌تر از گروه شاهد 90/18±31/34 بود (05/0P < 09/2= (t. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات اعتماد به نفس بعد از مداخله در گروه تجربی 27/5±53/20 (از مجموع 30 نمره) به دست آمد، که به طور معناداری بیش‌تر از گروه شاهد 70/8±30/15 بود (05/0> P، 82/2 = t).

نتیجه‌گیری

 نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که گزارش‌نویسی از مراحل جراحی و ارائه آن در طول دوره کارآموزی موجب ارتقای خودکارآمدی بالینی و اعتماد به نفس دانشجویان اتاق عمل گردیده است. به کار بردن روش‌هایی مانند گزارش نویسی می تواند موجب بهبود خودکارآمدی بالینی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
433 -441
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071889 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!