ارزیابی توانایی های علمی و آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه

اولین گام برنامه‏ریزی آموزشی شناسایی نیازهای آموزشی و اولویت‏بندی آن‏ها است که اگر این مرحله به‌ درستی انجام شود، اجرای فرایندهای توسعه‏ی آموزشی راحت‏تر و موثرتر خواهد بود. این مطالعه با هدف تعیین توانایی های علمی و آموزشی اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه ایشان اجرا گردید.

روش‌ها

 این مطالعه مقطعی در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان بود، که 205 نفر از اساتید با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی آن اساتید نظرات خود را در مورد توانایی های علمی و آموزشی در چهار حیطه بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت با امتیاز 1 تا 5 اظهار نمودند. داده‏ها پس از جمع‏آوری از طریق آزمون‏های آماری t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس فریدمن تجزیه ‌و تحلیل گردید.

نتایج

از نظر اعضای هیات‌علمی، میانگین توانایی های علمی و آموزشی بر اساس امتیاز به ترتیب مهارت طراحی برنامه‏درسی (میانگین امتیاز= 3±10/4) ، به مهارت یاددهی و یادگیری (میانگین امتیاز= 2±24/4)، مهارت ارزشیابی آموزشی (میانگین امتیاز= 2±31/4) و مهارت مشاوره و ارتباط (میانگین امتیاز= 2±53/4) به ترتیب به‌عنوان اولویت‏های توانایی‌های علمی و آموزشی، از دیدگاه اساتید بود.

نتیجه‌گیری

 نتایج این مطالعه بیانگر این مساله بود که لازم است تمهیداتی در مورد حوزه طراحی برنامه درسی از نظر اعضای هیات‌علمی به ‌عنوان اولویت اول توانایی های علمی و آموزشی اتخاذ شود و برگزاری دوره‌های آموزشی خاص جهت آشنایی بیش‌تر اساتید با عناصر و مولفه‌های طراحی برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی همدان فراهم گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
455 -461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071899 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!