ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

پیام:
چکیده:
مقدمه

 برخی مطالعات قبلی، حاکی از ارتباط آلودگی هوا با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی می باشند. مطالعه ی حاضر، با هدف تعیین ارتباط بین غلظت ذرات معلق کوچک تر از 10 میکرون با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی انجام شد.

روش ها

 در یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، داده های پرونده ی 359 بیمار که طی سال های 96-1395 به علت نارسایی قلبی در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده بودند، استخراج گردید. معیار بستری شدن این دسته بیماران، یافته های اکوکاردیوگرافی از جمله میزان کسر جهشی قلب کمتر از 50 درصد و یا رخداد و تشدید علایم بالینی، در نظر گرفته شد. داده های مربوط به غلظت ساعتی Particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (PM10) از بانک داده های CAPACITY اداره ی کل محیط زیست استان اصفهان مربوط به 6 ایستگاه پایش ثابت در مناطق مختلف شهر اصفهان، استخراج گردید. جهت بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوا (PM10) و بستری شدن به خاطر نارسایی قلبی، ارتباط بین غلظت PM10 در 24 ساعت منتهی به بستری با فراوانی بستری بیماران در همان روز تحلیل شد.

یافته ها

میانگین سنی 359 بیمار که با تشخیص نارسایی قلبی بستری شده بودند، 6/14 ± 8/63 سال بود. 82 نفر (8/22 درصد) آن ها در طول دوره ی بستری در بیمارستان فوت شدند. ، بروز نارسایی قلبی با چارک های آلودگی هوا ارتباط معنی داری داشت.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه، بین غلظت ذرات معلق در هوا و بستری شدن در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی ارتباط وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1143 -1148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072052 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.