شکل گیری و تکامل سازمان های منطقه ای؛ مورد مطالعه، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

پیام:
چکیده:

بر اساس پتانسیل های بالای ژئوپلیتیکی و ظرفیت های فراوان ارتباطی منطقه اکو، اعضا می توانند همگرایی خود را با محوریت سازمان همکاری های اقتصادی ارتقاء داده و نقش مهمی را برای این سازمان در توسعه ملی و گسترش صلح و امنیت منطقه ای تعریف نمایند. بر اساس مطالعه عوامل موثر بر شکل گیری و تکامل سازمان های منطقه ای، خصوصا اکو، به نظر می رسد، برایند نیروهای درون و برون منطقه ای نتوانسته است در راستای تقویت همگرایی منطقه ای اکو عمل کند، لیکن مرور وضعیت نیروهای همگرا و واگرا در سازمان های منطقه ای موفق بیانگر اهمیت نقش دیپلماسی چندجانبه و توانمندی نهادی سازمان های مزبور در حل وفصل موانع همگرایی است. بر اساس تحلیلی کیفی یافته های کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، متغیرهای تاثیرگذار بر همگرایی و واگرایی اعضای اکو که براساس یافته های نظری تعریف و شاخص گذاری شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که نیل به خودآگاهی منطقه ای و درک مشترک از ظرفیت های و ارزش های ژئوپلیتیکی در منطقه اکو به بلوغ نرسیده است. همچنین ساختار مناسبات و روابط بازیگران معرف فقدان درک مشترک منطقه ای درباره ارزش های مشترک است. به رغم برخی موفقیت ها در تکامل ساختار و سازمان و اسناد پایه، ضعف در نهادهای سیاسی داخلی اعضا، ضعف در ساختار سازمانی، خصوصا درباره کارمندان و کارشناسان و نیز برخی ناکارآمدهای سازمانی، به ویژه در دبیرخانه موجب فقدان کارایی متناسب و ضعف های ساختاری در اکو شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
25 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072075 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!