مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش سرما دهی بر بهبود جوانه زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه چه برخی جمعیت های گونه Tripleurospermum sevanense

پیام:
چکیده:

بابونه کاذب (Tripleurospermum sevanense) گیاهی معطر و دارویی بوده که در کشور ما از رویشگاه‌های طبیعی استحصال می‌شود. در این بررسی به‌منظور مقایسه روش تکنیک پرایمینگ و پیش سرمادهی در افزایش توان جوانه‌زنی و ‌بنیه گیاهچه‌ها در سه جمعیت‌ شامل فارس، لرستان-درود و قزوین از گونه فوق، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و شش تیمار به صورت آزمایشگاهی (سال 1390) و گلخانه‌ای (سال 1391) در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام گرفت. تیمارهای پرایمینگ عبارتند از: (اسید جیبرلیک (125 و 250 پی‌پی‌ام)، نیترات ‌پتاسیم (0/5 و 1 درصد)، آب مقطر (شاهد) و سرمادهی مرطوب (بذر مرطوب در دمای 4 درجه سلسیوس). نتایج اثر تیمارها روی خصوصیات جوانه زنی جمعیت، 17952-فارس تحت شرایط آزمایشگاهی نشان داد که با تاثیر نیترات ‌پتاسیم، حداکثر درصد جوانه زنی(96 درصد)، وزن تر گیاهچه(33/97 درصد) به دست آمد. سرعت جوانه‌زنی (18/7 جوانه/روز)، شاخص بنیه (127/91) جمعیت فوق با اثر اسید جیبرلیک بیش از شاهد و سایر تیمارها بوده است، درحالی‌که تحت شرایط گلخانه‌ای، اثر تیمارها بر خصوصیات ظهور گیاهچه جمعیت فوق نشان داد که تیمار نیترات‌پتاسیم بیش ترین اثر معنی‌دار بر درصد ظهور گیاهچه، (85/55درصد) طول گیاهچه (103/46 میلی‌متر) و شاخص بنیه گیاهچه (88/35) نسبت به شاهد و تیمارهای دیگر داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، جهت کشت و اهلی کردن گونه های دارویی به خصوص در کشت بهاره می توان برای یکنواختی جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه، تیمارهای پرایمینگ را توصیه نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
287 -297
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.