پیش بینی توزیع عمودی بذر گندم (رقم سرداری) در خاک با استفاده از مدل SeedChaser

نویسنده:
پیام:
چکیده:

توزیع عمودی بذر، بقایای گیاهی، کودهای گرانوله و سایر ترکیبات شیمیایی در عمق خاک در اثر شخم با ادوات مختلف یکی از مباحث مهم در زراعت به شمار می آید. به این منظور از مدل SeedChaser برای شناسایی الگوی توزیع عمودی بذر گندم در عمق 18- 0سانتی متری خاک، با استفاده از 15 تیپ دستگاه خاک ورزی در مطالعه شبیه سازی و 9 تیپ از این ادوات در آزمایش مزرعه ای بهره گرفته شد. نتایج مدل برای 15 نوع ادوات شخم نشان داد که گاوآهن های بیلچه ای، خاک ورز مرکب، برگردان دار و تیلر دوار، بذور را تا عمق های زیر 10 سانتی متری دفن کردند در حالی که حداکثر عمق دفن بذور با انجام شخم در ادوات کولتیواتور، خطی کار، کشت مستقیم در بقایا، زیرشکن و شخم نواری تا 2 سانتی متری خاک زراعی بود. در سایر ادوات (سوپرچیزل، سیکلوتیلر، دیسک، ردیف کار و چیزل) نیز بیش تر حجم پخشیدگی بذور در عمق متوسط بین 8-2 سانتی متری خاک قرار داشت. نتایج همچنین نشان داد عمق بحرانی برای توزیع 90 درصد بذور در گاوآهن برگردان دار، تیلر دوار و گاوآهن بیلچه ای در عمق های 14-18 سانتی متری بود و برای سایر ادوات این عمق بحرانی بالای 10 سانتی متری خاک بود. نتایج شبیه سازی نیز نشان داد که مدل به خوبی قادر به شبیه سازی توزیع عمودی بذر در خاک است که در آن بیش ترین مقادیر پراکندگی مربوط به چیزل و بالاترین دقت در نتایج حاصل از شخم با گاوآهن برگردان دار بود. بنابراین استفاده از نتایج این مدل می تواند در مطالعات بذر قابل توصیه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2072415 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.